Όροι συναλλαγών - Νομικό Καθεστώς χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας παρέχεται στο Χρήστη υπό την προϋπόθεση ότι αυτός αποδέχεται τους όρους συναλλαγών - χρήσης καθώς και τις συνθήκες, τις γνωστοποιήσεις – σημειώσεις, που εμπεριέχονται σε αυτήν. Από τη στιγμή της προσβάσεως και χρήσης από το Χρήστη της ιστοσελίδας, θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο Χρήστης - σύμφωνα με το Ν. 2472/97 - έχει παράσχει την άδεια του για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία παραμένουν στη διάθεση της εταιρίας TRAVEL 4 FAIRS L.T.D. καθώς και ότι συμφωνεί με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και γνωστοποιήσεις όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω.

Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικό Σήμα

Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας παρέχουν Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την εταιρεία TRAVEL 4 FAIRS L.T.D. (Copyright©2008 TRAVEL 4 FAIRS L.T.D. ) - με έδρα το Γέρακα (Κυβέλης 3 & Περικλέους), Αθήνα/Ελλάδα - και τους προμηθευτές της. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Αυτή η ιστοσελίδα υπόκειται σε προσωπική, μη εμπορική χρήση από το Χρήστη. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει, αντιγράψει, διανείμει, μεταβιβάσει, εκθέσει, εκτελέσει, αναπαραγάγει, εκδώσει, χορηγήσει άδεια, να ανασκευάσει, αντλήσει στοιχεία, ή να πουλήσει οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία απορρέουν από αυτή την ιστοσελίδα.

Τα ονόματα ή τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα υπηρεσιών από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης - επαγγελτικού τουρισμού με την επωνυμία TRAVEL FOUR FAIRS L.T.D. και τον διακριτικό τίτλο " TRAVEL4FAIRS." Τυχόν άλλα προϊόντα ή εταιρικές επωνυμίες τα οποία αναφέρονται στο παρόν δύνανται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων για τα οποία ή " TRAVEL4FAIRS." Διαθέτει τα δικαιώματα χρήσης τους.

Μη δεσμευτικότητα

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει συνταχθεί με καλή πίστη από την εταιρεία TRAVEL 4 FAIRS L.T.D., η οποία όμως δε δεσμεύεται, εγγυάται ή φέρει ευθύνη (ρητώς ή εμμέσως) ως προς την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχονται (στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα). Σας συνιστούμε να επιβεβαιώνετε πάντοτε τις όποιες παρεχόμενες πληροφορίες πριν ενεργήσετε βάσει αυτών, επικοινωνώντας με το κατά τόπο αρμόδιο γραφείο της εταιρείας TRAVEL 4 FAIRS L.T.D. Περαιτέρω δε η όποια τυχόν επενδυτική σας απόφαση δεν θα πρέπει να βασίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και στις εξ' αυτής απορρέουσες πληροφορίες.

Μη παροχή εγγυήσεων

Οι τιμές των καρτών εισόδου ή των καταλόγων εκθετών-εκθέσεων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς καμία προειδοποίηση. Η εταιρεία TRAVEL 4 FAIRS L.T.D. δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν επελθούσες ή άλλες προκύπτουσες από την ανωτέρω πληροφόρηση ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία έχει ειδοποιηθεί εγκαίρως η εταιρεία για μια τέτοια πιθανότητα. Το υλικό στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, κατά το μέτρο δε που αυτό επιτρέπεται και είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο η εταιρεία "TRAVEL 4 FAIRS L.T.D." παραιτείται οποιασδήποτε παροχής εγγυήσεων (ρητών ή εμμέσων), συμπεριλαμβανομένων και μη περιοριστικά αναφερομένων των εγγυήσεων για ικανοποιητική ποιότητα, εμπορευσιμότητα και καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη χρήση. Η εταιρεία "TRAVEL 4 FAIRS L.T.D." δεν εγγυάται ότι τα υλικά και στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί και εμπεριέχονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν περιέχουν λάθη, ιούς και δεν δύνανται να επιφέρουν ζημίες.

Περιορισμός της ευθύνης

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, η εταιρεία "TRAVEL 4 FAIRS L.T.D." δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη-ακόμη και για αμέλεια- για οποιαδήποτε ζημία αρχική ή επιγενόμενη η οποία απορρέει από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των στοιχείων που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρεία "TRAVEL 4 FAIRS L.T.D." ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της είχαν ενημερωθεί γι α την πιθανότητα μιας τέτοιας ζημιάς.

Σε καμία περίπτωση η τυχόν ευθύνη της εταιρείας "TRAVEL 4 FAIRS L.T.D." προς αποζημίωση σας για ζημίες, απώλειες, έξοδα που προέκυψαν από οποιαδήποτε ενέργεια, συμβατική, εξωσυμβατική (αδικοπρακτική) ή άλλη δεν θα υπερβαίνει το ποσό που έχετε ήδη πληρώσει. Οποιαδήποτε δημοσίευση της TRAVEL 4 FAIRS L.T.D. δύναται να εμπεριέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να γίνονται από την εταιρεία "TRAVEL 4 FAIRS L.T.D." σε αυτές τις δημοσιεύσεις κατά περιόδους και να ενσωματώνονται σε καινούργιες εκδόσεις των εν λόγω δημοσιεύσεων, χωρίς μάλιστα προηγούμενη ειδοποίηση.

Τροποποιήσεις

Η TRAVEL 4 FAIRS L.T.D. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε συγκεκριμένη ή σύνολο τροποποιήσεων σ' αυτή την ιστοσελίδα αποκλειστικά κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση προς εσάς. Η TRAVEL 4 FAIRS L.T.D. διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Διασυνδεδεμένες συναλλαγές και πληρωμές με πιστωτική κάρτα μέσω internet

O Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 χρονών και είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα Συμφωνία καθώς επίσης και να κάνει χρήση της ιστοσελίδας αυτής υπό τους όρους και προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην παρούσα.

Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι είναι οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση αυτής της ιστοσελίδας (καθώς επίσης και για τη χρήση του λογαριασμού του Χρήστη από άλλους, συμπεριλαμβανομένων - χωρίς περιορισμούς - ανηλίκων που διαμένουν με το Χρήστη).

Ο Χρήστης συμφωνεί να μην εκχωρήσει, μεταβιβάσει, ή παραχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή άδεια χρήσης που προκύπτουν από αυτή τη Συμφωνία. Ο Χρήστης μπορεί να επιτρέψει σε άλλα μέλη της οικογένειας του να χρησιμοποιήσουν αυτή την ιστοσελίδα με το όνομα ή τον λογαριασμό του, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι ο Χρήστης συμφωνεί δια του παρόντος να πληρώνει για όλες τις χρεώσεις που γίνονται και ότι καθίσταται από κάθε άποψη για τη χρήση τους. Ο Χρήστης συμφωνεί να επιβλέπει κάθε χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας η οποία γίνεται από ανηλίκους οι οποίοι χρησιμοποιούν το όνομα ή το λογαριασμό του Χρήστη. H υπηρεσία των διασυνδεδεμένων συναλλαγών και της πληρωμής με πιστωτική κάρτα μέσω internet παρέχεται αποκλειστικά και μόνον για να επιτρέπει στο Χρήστη να αγοράζει εισιτήρια εισόδου σε διεθνείς εκθέσεις και αντίστοιχους καταλόγους εκθετών -εκθέσεων και υπηρεσιών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε ότι ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καμία κερδοσκοπική, αναληθή, αθέμιτη σχετική πράξη .

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλες οι ταξιδιωτικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας θα χρησιμοποιούνται μόνον για την επίτευξη πραγματικών κρατήσεων ή αγορών για το Χρήστη ή για όποιο άλλο πρόσωπο είναι εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ο Χρήστης. Ο Χρήστης συμφωνεί ότι θα τηρεί τούς όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια αγοράς οι οποίες τίθενται από οποιονδήποτε πάροχο /προμηθευτή με τον οποίο ο Χρήστης επιλέγει να συναλλαχθεί συμπεριλαμβανομένων και μη αποκλειομένων της πληρωμής όλων των εκάστοτε οφειλομένων ποσών και συμμόρφωση με όλους τους κανόνες που αφορούν τη διαθεσιμότητα των τιμών, προϊόντων και υπηρεσιών. Ο Χρήστης καθίσταται απόλυτα υπεύθυνος για οποιεσδήποτε χρεώσεις, πρόστιμα, δασμούς και φόρους που τυχόν προκύπτουν από και κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Συμβατότητα με την ιστοσελίδα

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, η TRAVEL 4 FAIRS L.T.D. προϋποθέτει να έχετε τους ακόλουθους browsers που υποστηρίζουν JavaScript και Cookies: Microsoft Internet Explorer 6.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση, Mozila Firefox 2.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση.

Προστασία

Το σύστημα online πληρωμών χρησιμοποιεί αναγνωρισμένα πρότυπα "standards" για την κρυπτογράφηση και συναλλαγή των ψηφιακών δεδομένων (SSL, Secure Socket Layer) προκειμένου να προστατεύσει τις πληροφορίες που παρέχει ο Χρήστης όταν προβαίνει στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας " TRAVEL 4 FAIRS L.T.D " Αυτό προϋποθέτει ότι ο Χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί Microsoft Internet Explorer 6.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση, Mozila Firefox 2.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση. Δια του παρόντος πληροφορούμε το Χρήστη σχετικά με την υποχρεωτική χρήση των ανωτέρω εκδόσεων " browser" για τα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διασυνδεδεμένη "on-line"συναλλαγή του Χρήστη με την εταιρεία " TRAVEL 4 FAIRS L.T.D " Η εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων εγγυάται την ασφάλεια και προστασία της διασυνδεδεμένης "On Line" συναλλαγής σας.

Διασύνδεση με άλλες ιστοσελίδες

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να εμπεριέχει διασυνδέσεις και ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διατηρούνται από τρίτους. Η εταιρεία "TRAVEL 4 FAIRS L.T.D." δεν χειρίζεται ούτε σε καμία περίπτωση ελέγχει οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσίες που εμπεριέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι διασυνδέσεις αυτές και ενδείξεις εμπεριέχονται ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση των Χρηστών και δεν αποτελούν έγκριση από την εταιρεία "TRAVEL 4 FAIRS L.T.D." O Χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των διασυνδέσεων και ενδείξεων των τρίτων.

Κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα

Οι επιβάτες φέρουν μόνοι την ευθύνη για την απόκτηση και κατοχή - προ της ενάρξεως του ταξιδιού τους - των καταλλήλων και νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων όπως διαβατήριο και θεώρηση παραμονής (βίζα).Σε καμία περίπτωση δεν καθίσταται υπεύθυνη η εταιρεία "TRAVEL 4 FAIRS L.T.D." ή οποιαδήποτε θυγατρική της για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, περιουσιακή ή παρεπόμενη ζημία η οποία προκύπτει λόγω τυχόν αδυναμίας του επιβάτη να επιτύχει την εξασφάλιση των κατάλληλων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι αποκλειστικής κυριότητας της "TRAVEL 4 FAIRS L.T.D." δίδει τη δυνατότητα διενέργειας αγορών μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για κλειστό κύκλωμα αγορών που το κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πελάτης ή προμηθευτής, εισέρχεται μέσω του δικτυακού τόπου http://travel4fairs.gr/ για να διεκπεραιώσει τη διαδικασία της αγοράς με πιστωτική κάρτα μέσω διαδικτύου.

Οι Xρήστες οφείλουν να γνωρίζουν ότι η τεχνολογία που υποστηρίζει την ιστοσελίδα είναι εξελισσόμενη και επιβάλλει κατά καιρούς μεταβολές και προσθήκες, που έχουν ως στόχο τη βελτίωσή της. Η "TRAVEL 4 FAIRS L.T.D." δικαιούται ενίοτε να μεταβάλει τα στοιχεία και τις παραμέτρους που καθιστούν την εφαρμογή λειτουργική και ασφαλή, όπως για παράδειγμα τις απαιτήσεις εξοπλισμού των χρηστών ή την αλλαγή στη διαδικασίας πρόσβασης στην εφαρμογή κ.λ.π., χωρίς να ενημερώνει σχετικά τους Χρήστες.

Σύστημα πληρωμών

Οι αγορές που γίνονται μέσω του συστήματος υλοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία θα ολοκληρώνεται κανονικά σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρεί ο χρήστης και η πληρωμή γίνονται αποδεκτή από το διασυνδεμένο τραπεζικό σύστημα της Eurobank.

Η ιστοσελίδα ενημερώνει αυτόματα τον αγοραστή με σχετικό μήνυμα αποδοχής ή απόρριψης, για κάθε αγορά -πληρωμή που υποβάλλεται σε αυτή.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση ή με αφορμή τη χρήση της υπηρεσίας μεταξύ της "TRAVEL 4 FAIRS L.T.D." και των χρηστών αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης, επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.